ALGEMENE VOORWAARDEN 

MINDSHIFTERS.NL besteedt veel zorg en aandacht  aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op  MINDSHIFTERS.NL wordt gepubliceerd onvolledig  c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking)  kunnen echter niet altijd voorkomen worden.  Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en  mededelingen op de pagina’s van MINDSHIFTERS.NL zijn die van de auteur(s) en niet  (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider.

MINDSHIFTERS.NL  kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt  geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich  feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie  of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid,  geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

MINDSHIFTERS.NL sluit alle aansprakelijkheid uit  voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke  aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht  verband houdt met het gebruik van MINDSHIFTERS.NL, of met de tijdelijke onmogelijkheid om MINDSHIFTERS.NL te kunnen raadplegen.

MINDSHIFTERS.NL is ook niet  aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het  gevolg is van het gebruik van informatie en cursussen  die door middel van MINDSHIFTERS.NL verkregen is. 

MINDSHIFTERS.NL garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de  vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd  aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen  en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via  MINDSHIFTERS.NL verkregen informatie. 

De informatie op MINDSHIFTERS.NL wordt dagelijks  aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige  kennisgeving worden aangebracht. 

Copyright 

MINDSHIFTERS.NL behoudt tevens het recht – tenzij  anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden  materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een  bezoeker/ster van de site van MINDSHIFTERS.NL  mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of  andere in de site opgeslagen informatie openbaar  maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MINDSHIFTERS.NL. 

Jouw gegevens 

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of prijsvragen  geef je ons persoonlijke gegevens. Als je meedoet  aan een onderzoek op MINDSHIFTERS.NL worden  deze antwoorden eigendom van MINDSHIFTERS.NL.

Wijzigingen 

MINDSHIFTERS.NL behoudt zich het recht voor om  wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.  Check daarom regelmatig het privacy statement voor  het privacy beleid van MINDSHIFTERS.NL. 

Branded content 

Branded content blijft maximaal één week op  MINDSHIFTERS.NL staan tenzij anders is  overeengekomen. 

Huisregels reageren 

Reageren op de site MINDSHIFTERS.NL of via één  van onze social media kanalen zijn aan een aantal  regels verbonden. Racistische taal, seksistische  comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links  taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen  zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en  geblokkeerd van onze site of social mediakanaal. 

Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast  door de redactie.